va Matematika / fizika magántanárt keresel Kecskeméten? Programozás, informatika távoktatásban is!
Vántus András 20/424-89-36 magyarul in Deutsch in English Részletek

MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

Címkék

Címkék száma = 636

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat:

ábrázolás (e) Abbildung graphing
abszcissza (e) Abszisse abscissa
abszolút minimum globales Minimum absolute minimum
abszolút szélsőérték globales Extremum absolute extremum
abszolútérték (r) Absolutwert absolute value
addíciós tétel (r) Additionssatz addition theorem
alakzat (r) Figur figure
alap (r) Grund base
alapél (e) Grundkante base edge
alaphalmaz (e) Grundmenge domain
alapkör (r) Grundkreis base circle
alaplap (e) Grundfläche base
alapműveletek (e) Grundrechenarten elementary arithmetic
algebra (e) Algebra algebra
alkotó (e) Seitenkante generator
állandó konstant constant
állítás (e) Aussage statement
alsó határ untere Grenze lower limit
alsó korlát untere Schranke lower bound
arány (s) Verhältnis ratio
árfolyam (r) Kurs exchange rate
átfogó (e) Hypotenuse hypotenuse
átírás másik számrendszerbe (e) Umrechnung in anderes Zahlensystem conversion between different number systems
átlag (r) Durchschnitt mean
átlagos abszolút eltérés
átló (e) Diagonale diagonal
átlóegyenes
átmérő (r) Durchmesser diameter
azonosság (e) Identität identity
befogó (e) Kathete leg
bejárás
belső függvény
belső szög
binom (s) Binom binom
binomiális azonosság binomische Identität binomial identity
binomiális eloszlás (e) Binomialverteilung binomial distribution
bizonyítás (e) Prüfung proof
biztos
bővítés (s) Erweitern expanding
bruttó brutto gross
csonka gúla
csonkagúla (r) Pyramidenstumpf truncated pyramid
csonkakúp (r) Kegelstumpf truncated cone
csoport
csökkenő fallend decreasing
csúcs (s) Eck vertex
deltoid (s) Drachenviereck deltoid
depressziószög angle of depression
derékszög rechter Winkel right angle
derékszögű háromszög rechtwinkliges Dreieck right triangle
derékszögű trapéz rechtwinkliges Trapez right trapezium
deriválás (e) Ableitungsberechnung differentiation
derivált
diagram (s) Diagramm chart
diofantoszi egyenlet diophantische Gleichung Diophantine equation
diofantoszi egyenletrendszer diophantisches Gleichungssystem system of Diophantine equations
diofantoszi egyenlőtlenség diophantische Ungleichung Diophantine inequality
diploid
diszjunkció (e) Disjunktion disjunction
diszjunkt halmazok disjunkte Mengen disjoint sets
diszkrimináns (e) Diskriminante discriminant
dobókocka (r) Spielwürfel dice
dobótest polyederförmiger Spielwürfel polyhedral dice
dominó
döféspont
egész együtthatós polinom
egész szám ganze Zahl integer
egészrész floor
egybevágó kongruent congruent
egyenes (e) Gerade line
egyenes arányosság direkte Proportionalität direct proportionality
egyenes egyenlete (e) Gleichung der Gerade equation of line
egyenes és egyenes helyzete
egyenes és sík hajlásszöge
egyenes körhenger
egyenesszög gestreckter Winkel straight angle
egyenlet (e) Ungleichung equation
egyenletrendszer lineares Gleichungssystem system of equations
egyenlő
egyenlő szárú derékszögű háromszög gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck isosceles right triangle
egyenlő szárú háromszög gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle
egyenlőség (e) Gleichung equality
egyenlőszárú háromszög
egyenlőtlenség (e) Ungleichung inequality
egyenlőtlenségrendszer (e) Ungleichungssystem system of inequality
egységnégyzet (s) Einheitsquadrat unit square
egységsugarú kör (r) Einheitskreis unit circle
egységvektor (r) Einheitsvektor unit vector
egyszerű gráf einfacher Graph simple graph
egyszerűsítés (s) Kürzen simplification
él (e) Kante edge
elégséges feltétel hinreichende Bedingung sufficient condition
elhanyagolás (e) Vernachlässigung neglection
ellentett entgegengesetzt inverse
elmozdulás (r) Weg move
eloszlás (e) Verteilung distribution
eloszlás paramétere
elsőfokú függvény lineare Funktion linear function
eltelt idő verstrichene Zeit elapsed time
eltolás (e) Verschiebung translation
emelkedési szög
érintési pont (r) Berührungspunkt tangential point
érintő (e) Tangente tangent line
érintőnégyszög (s) Tangentenviereck tangential quadrilateral
érintőszakasz (e) Tangentenstrecke tangent line segment
érintőtrapéz (s) Tangententrapez tangential trapezium
értékkészlet (e) Zielmenge range
értéktáblázat (e) Wertetabelle function table
értelmezési tartomány (e) Definitionsmenge domain
esemény (s) Ereignis event
Euler-féle szám
exponenciális egyenlet (e) Exponentialgleichung exponential equation
exponenciális egyenlőtlenség (e) Exponentialungleichung exponential inequality
exponenciális függvény (e) Exponentialfunktion exponential function
exponenciális kifejezés exponentialer Term exponential term
exponenciális sorozat
ezrelék
fa (r) Baum tree
faktoriális (e) Fakultät factorial
fej
félegyenes (e) Halbgerade ray
feleletválasztás
felezési idő
felezőmerőleges
felezőpont (r) Mittelpunkt midpoint
félgömb (e) Halbkugel hemisphere
félkör (r) Halbkreis semicircle
félsík (e) Halbebene half-plane
felső határ obere Grenze upper limit
felső korlát obere Schranke upper bound
felszín (e) Oberfläche surface area
féltér (r) Halbraum half-space
felület (e) Oberfläche surface
fok (r) Grad degree
fokszám (r) Grad degree
fókuszpont (r) Fokuspunkt focal point
folyamat
folytonos függvény stetige Funktion continous function
folytonosság (e) Stetigkeit continuity
fordított arányosság reziproke Proportionalität inverse proportionality
forgáshenger (r) Zylinder cylinder
forgáskúp (r) Kegel cone
forgásszimmetria (r) Drehsymmetrie rotation symmetry
forgásszög (r) Drehwinkel angle of rotation
forgástengely (e) Drehungsachse rotation axis
forgástest (r) Rotationskörper solid of revolution
forgatás (e) Rotation rotation
független esemény unabhängiges Ereignis independent event
függőleges senkrecht vertical
függvény (e) Funktion function
függvény menete monotonity of function
függvényanalízis (e) Funktionentheorie theory of functions
függvények hányadosa
függvények összege (e) Summe der Funktionen sum of functions
függvényérték (r) Funktionswert function value
függvénygörbe (r) Funktionsgraph graph of a function
geometria (e) Geometrie geometry
gömb (e) Kugel sphere
gömbbe írható gúla
gömbbe írható kocka inscribed cube of circle
gömbhéj
gömbszelet (s) Kugelsegment spherical cap
görbe (r) Graph graph
gráf (r) Graph graph
grafikon (r) Graph graph
grafikus megoldás grafische Lösung graphic solution
gúla (e) Pyramide pyramid
gúlába írható gömb
gúlába írható kocka
gyakoriság frequency
gyakorisági táblázat
gyök (e) Wurzel root
gyökfüggvény (e) Wurzelfunktion root function
gyökök száma (e) Anzahl der Lösungen number of roots
hajlásszög
halmaz (e) Menge set
halmaz eleme (s) Element der Menge member of a set
halmaz számossága (e) Mächtigkeit von Menge cardinality of set
halmazok különbsége (e) Differenzmenge difference of sets
halmazok metszete (e) Schnittmenge intersection of sets
halmazok számossága
halmazok uniója (e) Vereinigungsmenge union of sets
háló (s) Netz net
hamis falsch false
hányados (r) Quotient quotient
harmadfokú egyenlet kubische Gleichung cubic equation
harmadfokú egyenlőtlenség
harmadfokú függvény kubische Funktion cubic function
harmadfokú görbe kubisches Graph cubic graph
harmadfokú polinom kubisches Polynom cubic polynom
harmadolópont trisecting point
hármas számrendszer
harmonikus közép harmonisches Mittel harmonic mean
háromszög (s) Dreieck triangle
háromszög alapú hasáb dreiseitiges Prisma triangular prism
háromszög köré írható kör (r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle
háromszög-egyenlőtlenség (e) Ungleichung des Dreiecks triangle inequality
háromszögbe írható kör Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle
háromszögbe írható téglalap (s) Rechteck im Dreieck inscribed rectangle of triangle
hasáb (s) Prisma prism
hasonlóság (e) Ähnlichkeit similarity
hasonlóság aránya (s) Verhältnis der Ähnlichkeit similarity ratio
határ (e) Grenze limit
határérték (r) Grenzwert limit of a sequence
hatszög (s) Sechseck hexagon
hatszög alapú gúla sechseitige Pyramide hexagonal pyramid
hatvány (e) Potenz power
hatványozás (s) Potenzieren exponentiation
hegyesszög spitzer Winkel acute angle
hegyesszögű háromszög spitzwinkliges Dreieck acute triangle
helyettesítés
helyiérték (r) Stellenwert position
helyvektor (r) Ortsvektor position vector
helyvektor (r) Ortsvektor position vector
henger (r) Zylinder cylinder
Hérón-képlet (r) Satz des Heron Heron formula
hibahatár
hím
hossz (e) Länge length
hozzárendelési szabály (e) Zuordnungsvorschrift rule of assignment
húr (e) Sehne chord
húrnégyszög (s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral
húrtrapéz symmetrisches Trapez symmetric trapezium
húrtrapéz alapú hasáb
húrtrapéz köré írt kör
idő (e) Zeit time
igaz richtig true
igaz-hamis richtig-falsch true-false
implikáció (e) Implikation implication
infláció (e) Inflation inflation
inflexiós pont (r) Wendepunkt inflection point
integrálás (e) Integralrechnung integration
intervallum (s) Intervall interval
irányított gráf gerichteter Graph directed graph
írás
irracionális
irracionális szám irrationale Zahl irrational number
ismétlődés
ív (r) Bogen arc
ivar
ivaros folyamat
ivarsejt
játék (s) Spiel game
kamat (r) Zins interest
kamatláb (r) Zinssatz interest rate
kamatos kamat (r) Zinseszins compound interest
kártya
kerekítés (e) Rundung rounding
kerület (r) Umfang perimeter
két kör kölcsönös helyzete
két pont távolsága (r) Abstand zweier Punkte distance between two points
kétszeres gyök
kettes számrendszer (s) Dualsystem binary number system
kifejezés (r) Ausdruck expression
kitérő egyenes windschiefe Gerade skew line
kitérő egyenesek windschiefe Geraden skew lines
kitérő egyenesek távolsága (r) Abstand windschiefer Geraden distance between skew lines
kitevő (r) Exponent exponent
kocka (r) Würfel cube
kollineáris kollinear collinear
kombináció (e) Kombination combination
kombinatorika (e) Kombinatorik combinatory
komplementer esemény valószínűsége (e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses probability of complementer event
koncentrikus körök konzentrische Kreise concentric circles
konjunkció (e) Konjunktion logical conjunction
konkáv konkav concave
konstans sorozat konstante Folge constant sequence
konvergencia (e) Konvergenz convergence
konvergens
konvex konvex convex
konvex négyszög konvexes Viereck convex quadrilateral
konvexitás (e) Konvexität convexity
koordináta (e) Koordinate coordinate
koordináta-rendszer (s) Koordinatensystem coordinate system
koordinátageometria analytische Geometrie analytic geometry
koordinátatengely (e) Koordinatenachse coordinate axis
korlát
korlátosság (e) Beschränkheit boundedness
koszinusz (r) Kosinus cosine
koszinusztétel (r) Kosinussatz cosine theorem
kotangens (r) Kotangens cotangent
köbösszeg kubische Summe cubic sum
köbszám kubische Zahl cubic number
kör (r) Kreis circle
kör a gráfban (r) Zyklus des Graphes circuit in graph
kör egyenlete (e) Gleichung des Kreises equation of circle
kör és egyenes helyzete
körcikk (r) Kreissektor sector
kördiagram (s) Kreisdiagramm pie chart
körhenger (r) Kreiszylinder circular cylinder
körlap disc
körszelet (s) Kreissegment circular segment
körvonal
kövekvő
közelítés
középpont (r) Mittelpunkt midpoint
középponti szög (r) Mittelpunktswinkel central angle
középpontos szimmetria (e) Punktsymmetrie central symmetry
középvonal (e) Mittellinie midline
közönséges tört echter Bruch simple fraction
közös osztó gemeinsamer Teiler common divisor
közös többszörös
kúp (s) Kegel cone
kúpba írható gömb inscribed sphere of cone
különböző
különböző számjegy
különbség (e) Differenz difference
külső függvény
külső szög (r) Außenwinkel external angle
külső szögfelező äußere Winkelhalbierende exterior angle bisector
lap (e) Fläche face
lapátló (e) Flächendiagonale face diagonal
lapszimmetria
látószög (r) Blitzwinkel viewing angle
legkisebb közös többszörös kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier
legnagyobb közös osztó größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor
lehet kann sein can be
létezik existiert exists
logaritmus (r) Logarithmus logarithm
logika (e) Logik logic
logikai érték (r) Wahrheitswert truth value
logikai szita logisches Sieb
lokális maximum lokales Maximum local maximum
lokális minimum lokales Minimum local minimum
lokális szélsőérték lokales Extremum local extremum
lyukas henger (r) Hohlzylinder hollow cylinder
magasság (e) Höhe altitude
magasságpont (r) Höhenschnittpunkt orthocentre
magasságtétel (r) Höhensatz altitude theorem
magasságvonal (e) Höhe altitude line
maradék (r) Rest remainder
maradékosztály (e) Restklasse congruence class
másodfokú egyenlet quadratische Gleichung quadratic equation
másodfokú egyenletrendszer quadratisches Gleichungssystem quadratic equation system
másodfokú egyenlőtlenség quadratische Ungleichung quadratic inequality
másodfokú függvény quadratische Funktion quadratic function
másodfokú polinom quadratisches Polynom quadratic polynom
másodfokúra visszavezethető egyenlet
maximum (s) Maximum maximum
medián (r) Mittelwert median
megfordítás (e) Konversion converse
megoszlás distribution
megtermékenyítés
mélység
meredekség (e) Steigung slope
merőleges orthogonal perpendicular
merőleges vetület (e) Orthogonalprojektion orthogonal projection
mérőszám (e) Größe magnitude
mértani közép geometrisches Mittel geometric mean
mértani sorozat geometrische Folge geometric sequence
mértani sorozat hányadosa (r) Quotient der geometrischen Folge quotient of geometric sequence
mértani sorozat összege (e) Summe der geometrischen Folge sum of geometric sequence
mértékegység (e) Maßeinheit unit of measure
mértékváltás (e) Einheitenumrechnung conversion of units
metszéspont (r) Schnittpunkt intersection point
metszet
metsző egyenesek schneidende Geraden intersecting lines
mező
minden jede every
minimum (s) Minimum minimum
módusz (r) Modalwert mode
monotonitás (e) Monotonie monotonity
művelet zweistellige Verknüpfung binary operation
negatív negativ negative
negyedfokú egyenlet quartische Gleichung
negyedfokú függvény quartische Funktion
negyedkör
négyoldalú gúla
négyszög (s) Viereck quadrilateral
négyszög köré írható kör (r) Umkreis des Vierecks circumscribed circle of quadrilateral
négyzet (s) Quadrat square
négyzet alapú gúla quadratische Pyramide quadratic pyramid
négyzet köré írható kör (r) Umkreis des Quadrats
négyzetbe írható kör (r) Inkreis des Quadrats
négyzetes arányosság
négyzetes hasáb quadratisches Prisma quadratic prism
négyzetösszeg quadratic sum quadratic sum
négyzetrács
négyzetszám (e) Quadratzahl square number
négyzetteljes szám potente Zahl powerful number
nem
nemnegatív nichtnegative non-negative
nemnegatív egész szám nichtnegative ganze Zahl non-negative integer
nemnegatív valós szám nichtnegative reelle Zahl non-negative real number
nettó netto net
nevező (r) Nenner denominator
Newton-Leibniz-tétel (e) Formel von Newton and Leibniz second fundamental theorem of calculus
nézet view
normálalak wissenschaftliche Schreibweise scientific notation
normálvektor (r) Normalvektor normal vektor
növekvő steigend increasing
növény
növénycsoport
nulladfokú függvény konstante Funktion constant function
nyílásszög
nyílt intervallum offenes Intervall open interval
nyolcadfokú egyenlet
nyolcszög
oktaéder (s) Oktaeder octahedron
oldal (e) Seite side
oldalegyenes
oldalél
oldalfelező merőleges (e) Mittellotgerade perpendicular side bisector
oldallap
óra (e) Uhr clock
óramutató járása szerint im Uhrzeigersinn clockwise
óramutató járásával ellentétesen gegen den Uhrzeigersinn counterclockwise
ordináta (e) Ordinate ordinate
origó origo origon
oszcilláló sorozat oszillierende Folge oscillating sequence
oszcilláló sorozat összege (e) Summe der oszillierenden Folge sum of oscillating sequence
oszlop (e) Kolumne column
oszlopdiagram (s) Säulendiagramm bar chart
oszthatóság (e) Teilbarkeit divisibility
osztó (r) Teiler divisor
osztódás
osztópár (s) Teilerpaar divisor pair
osztópont (r) Unterteilungspunkt sector point
összefüggő gráf zusammenhängender Graph connected graph
összeg (e) Summe sum
összetett függvény zusammengesetzte Funktion composition of functions
összetett szám zusammengesetzte Zahl composite number
összevonás simplifying like terms
ötszög (s) Fünfeck pentagon
palást lateral surface
palindrom szám
parabola (r) Parabel parabola
parabola egyenlete
parabola fókuszpontja
parabola tengelypontja
paralelogramma (s) Parallelogramm parallelogram
paraméter (r) Parameter parameter
páratlan ungerade odd
párhuzamos parallel parallel
párhuzamos egyenesek parallele Geraden parallel lines
párhuzamosság (e) Parallelität parallelity
paritás (e) Parität parity
páros gerade even
partíció (e) Partition partition
pénz
pénzfeldobás (r) Münzwurf coin flipping
periodikus periodisch periodic
periódus (e) Periode period
permutáció (e) Permutation permutation
(e) Kreiszahl pi
Pitagorasz-tétel (r) Satz des Pythagoras Pythagorean theorem
polinom (s) Polynom polynom
polinomfüggvény (e) Polynomfunktion
pont (r) Punkt point
pont és egyenes helyzete
pont és egyenes távolsága
pont és kör helyzete
ponthalmaz (e) Punktmenge set of points
ponthalmaz egyenlete
ponthármas
pontok távolsága
pozitív positiv positiv
pozitív egész szám positive ganze Zahl positive integer
pozitív valós szám positive reelle Zahl positiv real number
prím (e) Primzahl prime
prímosztó (r) Primteiler
prímtényezős felbontás prime factorization
racionális szám rationale Zahl rational number
rácspont integer lattice
radián (r) Radiant radian
reciprok (e) Reziproke reciprocal
reciprokfüggvény reziproke Funktion reciprocal function
rekurzív sorozat rekursive Folge recursive sequence
rekurzív sorozat összege (e) Summe der rekursiven Folge sum of recursive sequence
reláció (e) Relation relation
relatív gyakoriság relative Häufigkeit relative frequency
relatív hiba
relatív prím teilerfremd relativ prime
részgráf (r) Teilgraph subgraph
részhalmaz (e) Teilmenge subset
részsorozat (e) Teilfolge subsequence
rombusz (e) Raute rhombus
rombuszba írható kör (r) Inkreis der Raute inscribed circle of rhombus
sebesség (e) Geschwindigkeit speed
sejt
sík (e) Ebene plane
sík lefedése
síkgemetria
síkgeometria ebene Geometrie plane geometry
síkidom
síkmetszet
síknegyed
síkok hajlásszöge
skalárszorzat (s) Skalarprodukt scalar product
sokszög (s) Polygon polygon
sokszög oldalainak száma (e) Anzahl der Seiten des Polygones count of sides of polygon
sor (e) Reihe serie
sorozat (e) Folge sequence
sorozat összege (e) Summe der Reihe sum of sequence
sorozatok összege (e) Summe den Reihen sum of sequences
sorrend
statisztika (e) Statistik statistics
stratégia (e) Strategie strategy
sugár (r) Radius radius
súly
súlyozott átlag gewichtetes aritmetisches Mittel weighted arithmetic mean
súlyozott gráf kantengewichteter Graph weighted graph
súlypont geometrischer Schwerpunkt centroid
súlyvonal (e) Schwerlinie median
sűrűség (e) Dichte density
szabályos gúla
szabályos háromszög regelmäßiges Dreieck regular triangle
szabályos hatszög
szabályos nyolcszög
szabályos ötszög
szabályos sokszög regelmäßiges Polygon regular polygon
szabályos sokszögbe írható kör (r) Imkreis des regelmäßigen Polygones inscribed circle of regular polygon
szabályos test platonischer Körper platonic solid
szabályos tetraéder regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron
szakasz (e) Strecke line segment
szakaszos ábra
számegyenes (e) Zahlengerade number line
számhalmaz (e) Zahlenmenge number set
számjegy (e) Ziffer digit
számjegyek összege (e) Summe der Ziffern sum of digits
számkártya (e) Zahlkarte number card
számláló (r) Zähler numerator
számpár (s) Zahlenpaar pair of numbers
számrendszer (s) Zahlensystem numeral system
számrendszer alapja (e) Basis des Zahlensystems base of numeral system
számtani közép aritmetisches Mittel arithmetic mean
számtani sorozat aritmetische Folge arithmetic sequence
számtani sorozat különbsége (e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean
számtani sorozat összege (e) Summe der aritmetischen Gleichung sum of arithmetic sequence
szaporodás
szár (r) Schenkel leg
száregyenes
szárszög
százalék (s) Prozent percent
szélesség (e) Breite width
szelet (s) Segment segment
szelő (e) Sekante secant
szélsőérték (r) Extremwert extremum
szerkesztés (e) Konstruktion construction
szigorú monotonitás strikte Monotonie strict monotonity
szigorúan monoton csökkenő streng monoton fallend strictly decreasing
szigorúan monoton növekvő streng monoton steigend strictly increasing
szimmetria (e) Symmetrie symmetry
szimmetria-középpont
szimmetriatengely (e) Symmetrieachse axis of symmetry
színezés (e) Färbung coloring
szinusz (r) Sinus sine
szinusztétel (r) Sinussatz sine theorem
szórás (e) Standardabweichung standard deviation
szórásnégyzet mittlere quadratische Abweichung quadratic deviation
szorzat (r) Produkt product
szorzattá alakítás (e) Faktorisierung factorization
szög (r) Winkel angle
szögfelező (e) Winkelhalbierende angle bisector
szögfelező egyenes winkelhalbierende Gerade angle bisector line
szögfüggvény trigonometrische Funktion trigonometric function
szögharmadoló (r) Winkeldreiteiler angle trisector
szögszámítás (e) Berechnung eines Winkels calculating of angle
szögszár (r) Winkelschenkel side of angle
szöveges feladat (e) Textaufgabe word problem
szükséges feltétel notwendige Bedingung necessary condition
táblázat (e) Tabelle table
tagadás (e) Negation negotion
talppont (r) Fußpunkt foot
tangens (r) Tangens tangent
távolság (r) Abstand distance
téglalap (s) Rechteck rectangle
téglalap alapú gúla
téglalap köré írt kör (r) Umkreis des Rechtecks circumscribed circle of rectangle
téglatest (s) Quader cuboid
teljes gráf vollständiger Graph complete graph
teljes indukció vollständige Induktion mathematical induction
tengely
tengelyes szimmetria (e) Achsensymmetrie axial symmetry
tengelyes tükrözés (e) Achsenspiegelung axial reflection
tengelypont
tér kitöltése
térfogat (s) Volumen volume
térgeometria (e) Raumgeometrie solid geometry
terjedelem (e) Spannweite range
természetes szám natürliche Zahl natural number
terület (r) Flächeninhalt area
test (r) Körper solid
testátló (e) Raumdiagonale space diagonal
tetraéder (s) Tetraeder tetrahedron
Thálesz-tétel Satz des Thales Thales` theorem
tisztán periodikus
tizedes tört (r) Dezimalbruch decimal fraction
tizedesvessző (s) Dezimaltrennzeichen decimal mark
tizedfokú egyenlet
tízes számrendszer (s) Dezimalsystem decimal number system
tompaszög stumpfer Winkel obtuse angle
tompaszögű háromszög stumpfwinkliges Dreieck obtuse triangle
többszörös (e) Vielfache multiplier
tőke
tömeg (s) Gewicht weight
tört (r) Bruch fraction
törtrész
törzs
transzformáció (e) Transformation transformation
trapéz (s) Trapez trapezium
trapéz alapú hasáb
trapéz kiegészítő háromszöge triangle of trapezium
trapézba írható kör (r) Inkreis des Trapezes inscribed circle of trapezium
trigonometria (e) Trigonometrie trigonometry
trigonometrikus egyenlet trigonometrische Gleichung trigonometric equation
trigonometrikus egyenletrendszer trigonometrisches Gleichungssystem
trigonometrikus egyenlőtlenség trigonometrische Ungleichung trigonometric inequation
trigonometrikus függvény trigonometrische Funktion trigonometric function
trigonometrikus Pitagorasz-tétel
tükrözés (e) Spiegelung reflection
út (r) Weg path
üres gráf kantenloser Graph order-zero graph
üres halmaz leere Menge empty set
valódi részhalmaz echte Teilmenge real subset
valós szám reelle Zahl real number
valós számpár reelles Zahlenpaar pair of real numbers
valószínűségszámítás (e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory
változás (e) Veränderung change
várható érték (r) Erwartungswert expected value
variáció (e) Variation variation
vastagság (e) Dicke thickness
véges endlich finite
véges halmaz endliche Menge finite set
végtelen (e) Unendlichkeit infinity
végtelen halmaz unendliche Menge infinite set
vektor (r) Vektor vector
vektorok különbsége (e) Differenz zweier Vektoren vector difference
vektorok összege (e) Summe der Vektoren vector sum
visszatevés
vízszintes waagerecht horizontal
x tengely (e) x-Achse x-axis
y tengely (e) y-Achse y-axis
zárójelezés (e) Klammerung bracketing
zárt intervallum abgeschlossenes Intervall closed interval
zérushely (e) Nullstelle zero