MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

A MatematicA alkalmazást és weboldalt az Oktatási Hivatal ajánlja, és a kapcsolódó adatforgalmat a Vodafone adatkereten kívül biztosítja.

Címkék

Címkék száma = 177

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal
átlóegyenesAz az egyenes, amire az átlószakasz illeszkedik.
K E F14 F12 F10
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.)
K E F14 F12 F10
disjunkte Mengen disjoint sets
egész együtthatós polinomOlyan polinom, amiben minden együttható egész szám.
K E F14 F12 F10
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3.
K E F14 F12 F10
floor
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja.
K E F14 F12 F10
(e) Tangentenstrecke tangent line segment
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot.
K E F14 F12 F10
(e) Fakultät factorial
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbgerade ray
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(r) Halbraum half-space
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten.
K E F14 F12 F10
unabhängiges Ereignis independent event
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set
halmazok metszete
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets
háromszög
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle
háromszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle
háromszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle
hasonlóság
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity
hatszög
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon
hatvány
K E F14 F12 F10
(e) Potenz power
hegyesszögű háromszög
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle
hossz
K E F14 F12 F10
(e) Länge length
húr
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord
húrnégyszög
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral
igaz-hamis
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false
intervallum
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval
ív
K E F14 F12 F10
(r) Bogen arc
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game
két kör kölcsönös helyzete
K E F14 F12 F10
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression
kitérő egyenesek
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines
kitevő
K E F14 F12 F10
(r) Exponent exponent
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube
kombinatorika
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory
konkáv
K E F14 F12 F10
konkav concave
konvex
K E F14 F12 F10
konvex convex
koszinusz
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine
köbszám
K E F14 F12 F10
kubische Zahl cubic number
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle
középpont
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
középpontos szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry
közös osztó
K E F14 F12 F10
gemeinsamer Teiler common divisor
különbség
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference
lap
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face
legkisebb közös többszörös
K E F14 F12 F10
kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier
legnagyobb közös osztó
K E F14 F12 F10
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists
logaritmus
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic
magasság
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude
maradékosztály
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum
merőleges
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular
merőleges vetület
K E F14 F12 F10
(e) Orthogonalprojektion orthogonal projection
metszéspont
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum
negyedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quartische Gleichung
négyszög
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral
négyzet
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square
négyzetösszeg
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum
négyzetrács
K E F14 F12 F10
négyzetszám
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number
négyzetteljes szám
K E F14 F12 F10
potente Zahl powerful number
nemnegatív
K E F14 F12 F10
nichtnegative non-negative
nemnegatív egész szám
K E F14 F12 F10
nichtnegative ganze Zahl non-negative integer
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side
oszlop
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility
osztó
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor
osztópont
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point
összeg
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum
palindrom szám
K E F14 F12 F10
paralelogramma
K E F14 F12 F10
(s) Parallelogramm parallelogram
páratlan
K E F14 F12 F10
ungerade odd
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel
periodikus
K E F14 F12 F10
periodisch periodic
polinom
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom
pont
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point
ponthalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points
ponthármas
K E F14 F12 F10
pozitív
K E F14 F12 F10
positiv positiv
pozitív egész szám
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer
prím
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime
prímosztó
K E F14 F12 F10
(r) Primteiler
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization
racionális szám
K E F14 F12 F10
rationale Zahl rational number
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry
sokszög
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon
sor
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie
sorozat
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence
sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence
sorozatok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe den Reihen sum of sequences
stratégia
K E F14 F12 F10
(e) Strategie strategy
sugár
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius
súlyozott gráf
K E F14 F12 F10
kantengewichteter Graph weighted graph
súlypont
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid
szabályos háromszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle
szabályos sokszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon
szabályos tetraéder
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron
szakasz
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment
számegyenes
K E F14 F12 F10
(e) Zahlengerade number line
számhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Zahlenmenge number set
számjegy
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit
számjegyek összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system
számrendszer alapja
K E F14 F12 F10
(e) Basis des Zahlensystems base of numeral system
számtani sorozat
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence
számtani sorozat különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean
szár
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg
száregyenes
K E F14 F12 F10
szelő
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant
szerkesztés
K E F14 F12 F10
(e) Konstruktion construction
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle
szögfelező
K E F14 F12 F10
(e) Winkelhalbierende angle bisector
szögfelező egyenes
K E F14 F12 F10
winkelhalbierende Gerade angle bisector line
talppont
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot
teljes gráf
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph
tengelyes szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry
tér kitöltése
K E F14 F12 F10
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry
természetes szám
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area
tetraéder
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron
tisztán periodikus
K E F14 F12 F10
tizedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
tompaszög
K E F14 F12 F10
stumpfer Winkel obtuse angle
többszörös
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier
transzformáció
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation
tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Spiegelung reflection
út
K E F14 F12 F10
(r) Weg path
üres gráf
K E F14 F12 F10
kantenloser Graph order-zero graph
üres halmaz
K E F14 F12 F10
leere Menge empty set
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory
véges halmaz
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set
végtelen halmaz
K E F14 F12 F10
unendliche Menge infinite set


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN