MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

Címkék

Címkék száma = 177

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value (1)
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base (4)
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra (46)
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant (2)
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio (3)
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse (2)
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal (1)
átlóegyenesAz az egyenes, amire az átlószakasz illeszkedik.
K E F14 F12 F10
(1)
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter (2)
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg (1)
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof (44)
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex (5)
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek legnagyobb szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle (4)
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.)
K E F14 F12 F10
disjunkte Mengen disjoint sets (1)
egész együtthatós polinomOlyan polinom, amiben minden együttható egész szám.
K E F14 F12 F10
(1)
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer (27)
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3.
K E F14 F12 F10
floor (3)
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line (9)
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation (5)
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle (4)
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality (3)
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge (4)
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point (4)
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line (3)
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja.
K E F14 F12 F10
(e) Tangentenstrecke tangent line segment (1)
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event (1)
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation (1)
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot.
K E F14 F12 F10
(e) Fakultät factorial (1)
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbgerade ray (1)
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle (2)
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane (1)
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(r) Halbraum half-space (1)
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface (1)
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree (2)
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation (1)
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten.
K E F14 F12 F10
unabhängiges Ereignis independent event (1)
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function (4)
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry (40)
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph (4)
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid (1)
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root (2)
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots (1)
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set (6)
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set (1)
halmazok metszeteKét halmaz metszetében azok közös elemei vannak. Ha a két halmaznak nincs közös eleme, akkor metszetük az üres halmaz, más szóval a két halmaz diszjunkt. A logikai ÉS kapcsolatnak felel meg (konjunkció).
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets (1)
háromszögOlyan sokszög, aminek három csúcsa (és három oldala) van. Minden háromszög konvex.
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle (22)
háromszög köré írható körAz a kör, ami átmegy a háromszög csúcsain. O középpontja a háromszög oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja, sugara pedig r = AO = BO = CO.
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle (2)
háromszögbe írható körAz a kör, ami érinti belülről a háromszög minden oldalát. Középpontja a szögfelezők metszéspontja, sugara a középpont és az oldalak távolsága.
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle (3)
hasonlóságKét alakzat hasonló, ha középpontos hasonlósággal és távolságtartó geometriai transzformációk lineáris kombinációjával egymásba vihetők.
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity (1)
hatszögOlyan sokszög, aminek hat csúcsa (és oldala) van.
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon (1)
hatványEgy valós szám (alap) pozitív egész hatványát (kitevő) úgy kapjuk, hogy az alapot annyiszor szorozzuk össze önmagával, amennyi a kitevő.
K E F14 F12 F10
(e) Potenz power (6)
hegyesszögű háromszögOlyan háromszög, aminek minden szöge hegyesszög.
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle (2)
hosszEgy szakasz hossza a szakasz két végpontja közötti távolság. SI-mértékegysége a méter.
K E F14 F12 F10
(e) Länge length (4)
húrEgy körvonal két különböző pontját összekötő szakasz. A leghosszabb húr az átmérő.
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord (1)
húrnégyszögOlyan négyszög, aminek minden oldala egy kör húrja, vagyis van a négyszögnek köré írható köre. Húrnégyszög kerülete: ld. Hérón-képlet. Ld. húrnégyszögek tétele.
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral (2)
igaz-hamisOlyan kérdés, amire csak "igen" vagy "nem" választ adható.
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false (1)
intervallumSzigorúan monoton számhalmaz a két végpontjával (zártan vagy nyíltan) megadva.
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval (2)
ívHa a körvonalon két pontot felveszünk, akkor velük a körvonalat két körívre osztottuk.
K E F14 F12 F10
(r) Bogen arc (2)
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game (4)
két kör kölcsönös helyzeteNulla közös pont (az egyik kör a másikban van / nincs benne), egy közös pont (érintik egymást), két közös pont (metszik egymást), végtelen közös pont (fedik egymást).
K E F14 F12 F10
(2)
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression (1)
kitérő egyenesekKét egyenes kitérő, ha nincsenek közös síkban. (Nem metszik egymást, és nem is párhuzamosak.)
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines (1)
kitevőHatványozásnál az a szám, ahányszor az alapot összeszorozzuk önmagával.
K E F14 F12 F10
(r) Exponent exponent (1)
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet. Nyolc csúcsa és 12 éle van. A kocka speciális téglatest.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube (2)
kombinatorikaVéges halmaz elemeinek csoportosításával, kiválasztásával, sorba tételével foglalkozó matematikai ág.
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory (9)
konkávKonkáv, vagyis homorú egy alakzat, ha nem konvex.
K E F14 F12 F10
konkav concave (1)
konvexEgy alakzat konvex (magyarul domború), ha minden, az alakzat két belső pontját összekötő szakasz egésze az alakzat belsejében van. (Alulról nézve) konvex egy függvénygörbe, ha "U" alakú ("megáll benne a víz" / "mosolyog").
K E F14 F12 F10
konvex convex (3)
koszinuszDerékszögű háromszögben a hegyesszög koszinusza a szomszédos befogónak és az átfogónak a hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine (1)
köbszámOlyan egész szám, ami egy másik egész szám köbe (vagyis harmadik hatványa). Az első néhány nemnegatív köbszám (ellentettjük is köbszám): 0; 1; 8; 27; 64; 125 stb.
K E F14 F12 F10
kubische Zahl cubic number (2)
körKör alatt szövegkörnyezettől függően a körvonalat vagy a körlapot értjük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle (10)
középpontKör középpontja az a pont a körrel egy síkban, ami a körvonal minden pontjától egyenlő távolságra van. Sokszög középpontja az összes átló közös metszéspontja, ha létezik.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint (4)
középpontos szimmetriaEgybevágósági geometriai transzformáció. Egy alakzat középpontosan szimmetrikus egy P pontra, ha bármely kerületi pontját átmérve P túloldalára a képpont is kerületi pont lesz.
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry (3)
közös osztóKét egész szám közös osztója az a (nullától különböző) egész szám, ami mindkettőnek osztója. Két egész számnak az 1 mindenképpen közös osztója. Ha nincs más közös osztójuk, akkor a két szám relatív prím. Ld. legnagyobb közös osztó.
K E F14 F12 F10
gemeinsamer Teiler common divisor (1)
különbségA kivonás művelet eredménye.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference (3)
lapEgy test (oldal)lapjai azok a síkidomok, amit él(ek) határol(nak). Egy téglatestnek hat lapja van.
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face (1)
legkisebb közös többszörösKét vagy több szám közös többszörösei közül a legkisebb. Törtek összeadásakor, kivonásakor, összehasonlításakor a törteket közös nevezőre szoktuk hozni; erre a legkisebb közös többszörös a legalkalmasabb. Relatív prímek legkisebb közös többszöröse azok szorzata. Példa: [6; 8] = 24; [3; 5] = 15.
K E F14 F12 F10
kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier (1)
legnagyobb közös osztóKét vagy több szám közös pozitív egész osztói közül a legnagyobb. Tört egyszerűsítésekor a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Ha két egész szám legnagyobb közös osztója az 1, akkor a két számot relatív prímeknek hívjuk. Példa: (6; 8) = 2; (49; 72) = 1.
K E F14 F12 F10
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor (1)
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists (6)
logaritmusA hatványozás egyik ellentett művelete. Egy b szám a alapú logaritmusa (a és b pozitív, a nem nulla) az a c szám, amire a-nak a c-edik hatványa b. Például kettes alapú logaritmus nyolc egyenlő 3-mal, mert 2 a harmadikon egyenlő 8-cal.
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm (1)
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic (7)
magasságA magasságvonal hossza.
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude (5)
maradékosztályAzon egész számok halmaza, amik egy rögzített k egész számmal elosztva ugyanakkora maradékot adnak. Más szóval az an = kn + m számtani sorozat tagjai (m a maradék egész szám).
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class (1)
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum (6)
merőlegesKét egyenes merőleges egymásra, ha a metszéspontjuk körüli mind a négy szög derékszög.
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular (4)
merőleges vetületAz a geometriai, nem távolságtartó transzformáció, amikor egy síkidom (test) minden pontjából merőlegest állítunk egy egyenesre (síkra), és az eredeti alakzat minden pontjának az így kapott metszéspont lesz a képe.
K E F14 F12 F10
(e) Orthogonalprojektion orthogonal projection (3)
metszéspontKét alakzat metszéspontja az a pont, ami mindkét alakzat része. Két, nem párhuzamos és nem kitérő, vagyis metsző egyenesnek pontosan egy metszéspontja van.
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point (11)
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum (1)
negyedfokú egyenletOlyan polinomegyenlet, aminek a legmagasabb fokszármű tagja negyedfokú.
K E F14 F12 F10
quartische Gleichung (1)
négyszögOlyan sokszög, aminek négy csúcsa (és négy oldala) van.
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral (5)
négyzetSzabályos négyszög. Oldalai egyenlők, szögei derékszögek.
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square (2)
négyzetösszegEgy számhalmaz elemeinek négyzetösszege az elemek négyzeteinek összege.
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum (2)
négyzetrácsEgymástól ugyanolyan távolságban húzott párhuzamos egyenesek, illetve az azokra szintén egyenlő távolságban meghúzott merőleges egyenesek rendszere.
K E F14 F12 F10
(1)
négyzetszámOlyan természetes szám, ami egy másik természetes szám összege. Az első néhány négyzetszám: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ...
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number (3)
négyzetteljes számOlyan pozitív egész szám, aminek prímtényezős felbontásában minden prímosztó legalább második hatványon szerepel. (Egy négyzetszám és egy köbszám szorzata.) Az első néhány négyzetteljes szám: 1; 4; 8; 9; 16; 25; 27; 32; 36; ... Ld.: hatványteljes szám.
K E F14 F12 F10
potente Zahl powerful number (1)
nemnegatívNulla vagy pozitív.
K E F14 F12 F10
nichtnegative non-negative (2)
nemnegatív egész számLd.: természetes szám.
K E F14 F12 F10
nichtnegative ganze Zahl non-negative integer (1)
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side (5)
oszlopTáblázat egymás alatti elemei oszlopot alkotnak.
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column (1)
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility (3)
osztóOsztásnál az a (nem nulla) szám, amivel osztunk.
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor (7)
osztópontHa egy szakasz n egész, egyforma részre felosztjuk, akkor az osztópontokat határozzuk meg. Pl. felezőpont, harmadoló pontok. Mindig n-1 osztópont keletkezik.
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point (4)
összegAz összeadás művelet eredménye.
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum (12)
palindrom számOlyan szám, ami szimmetrikus a közepére.
K E F14 F12 F10
(1)
paralelogrammaOlyan négyszög, aminek szemközti oldalai párhuzamosak (és egyenlőek). Szemközti szögei egyenlőek. Középpontosan szimmetrikus az átlói metszéspontjára.
K E F14 F12 F10
(s) Parallelogramm parallelogram (1)
páratlanEgész, de nem páros.
K E F14 F12 F10
ungerade odd (1)
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel (3)
periodikusPeriodikus az a függvény, aminek létezik periódusa.
K E F14 F12 F10
periodisch periodic (1)
polinomMonomok összege.
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom (1)
pontAz egyetlen nulla dimenziós (kiterjedés nélküli) objektum a térben. Két metsző egyenes metszete.
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point (13)
ponthalmazOlyan halmaz, aminek pontok az elemei. Pl. egy egyenes pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points (1)
ponthármas
K E F14 F12 F10
(1)
pozitívNullánál nagyobb.
K E F14 F12 F10
positiv positiv (21)
pozitív egész számNullánál nagyobb egész szám. 1; 2; 3; ...
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer (18)
prímOlyan (1-nél nagyobb) egész szám, aminek pontosan két pozitív osztója van (az 1 és önmaga). Végtelen sok prímszám van. Ld. még: számelmélet alaptétele. Az első néhány prímszám: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; ...
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime (9)
prímosztóOlyan osztója egy egész számnak, ami prímszám.
K E F14 F12 F10
(r) Primteiler (1)
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization (2)
racionális számOlyan valós szám, ami felírható két egész szám hányadosaként. Jele: Q. (A quotient - kvóciens - hányados szóból).
K E F14 F12 F10
rationale Zahl rational number (1)
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime (3)
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset (4)
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane (4)
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry (32)
sokszögValahány pontból (csúcsok) és ugyanannyi, egymást nem metsző szakaszból (oldalak) álló zárt síkidom, aminek minden belső szöge nagyobb, mint nulla, kisebb, mint 360 fok, és egyik belső szöge sem 180 fokos. Minimum három csúcs szükséges. Minden sokszög felbontható háromszögekre.
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon (3)
sorTáblázat egymás melletti elemei sort alkotnak. Sornak hívjuk azt a sorozatot is, ami egy másik sorozat összegeiből épül fel.
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie (1)
sorozatOlyan függvény, aminek értelmezési tartománya a (pozitív) természetes számok halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence (9)
sorozat összegeSorozat összege az első valahány elemének az összege.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence (2)
sorozatok összegeKét sorozat összege az a sorozat, aminek minden tagja a két eredeti sorozat ugyanazon indexű tagjainak összege.
K E F14 F12 F10
(e) Summe den Reihen sum of sequences (1)
stratégia
K E F14 F12 F10
(e) Strategie strategy (2)
sugárA kör sugara a középpont és a körvonal távolsága. Az átmérő fele. Jele: r (radius).
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius (4)
súlyozott gráfOlyan gráf, aminek az éleihez egy-egy számot rendelünk. Ez a szám pl. költséget jelölhet.
K E F14 F12 F10
kantengewichteter Graph weighted graph (2)
súlypontAz összes súlyvonal közös metszéspontja. Ha a súlypontot alátámasztjuk, akkor a síkidom vagy test egyensúlyban van.
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid (1)
szabályos háromszögLd. szabályos sokszög.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle (2)
szabályos sokszögOlyan (konvex) sokszög, aminek minden oldala és szöge egyenlő. Minden szabályos sokszögbe és köré is írható kör. Mind forgásszimmetrikus. Mindnek annyi szimmetriatengelye van, ahány oldala. Minden páros oldalú szabályos sokszög középpontosan és forgásszimmetrikus.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon (1)
szabályos tetraéderLd. szabályos test.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron (3)
szakaszAzon pontok halmaza a síkban, amik a sík két pontja által kifeszített egyenesen a két pont között vannak.
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment (5)
számegyenesEgydimenziós (egytengelyes) koordinátarendszer.
K E F14 F12 F10
(e) Zahlengerade number line (1)
számhalmazOlyan halmaz, aminek számok az elemei.
K E F14 F12 F10
(e) Zahlenmenge number set (1)
számjegyTízes számrendszerben a 0, az 1, a 2, ... és a 9. Általában az n alapú számrendszernek n db. számjegye van; 0-tól n-1-ig.
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit (3)
számjegyek összege3-mal, illetve 9-cel osztható egy szám, ha a számjegyeinek összege osztható 3-mal, illetve 9-cel.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits (2)
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers (2)
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system (1)
számrendszer alapja
K E F14 F12 F10
(e) Basis des Zahlensystems base of numeral system (1)
számtani sorozatOlyan sorozat, aminél bármelyik két szomszédos elem különbsége (differenciája) állandó. Ha a különbség pozitív, akkor a sorozat szigorúan monoton nő; ha nulla, akkor konstans; ha negatív, akkor szigorúan monoton csökken.
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence (4)
számtani sorozat különbségeLd. számtani sorozat.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean (1)
szárHa egy háromszögnek két egyenlő és egy tőlük különböző oldala van (általános egyenlő szárú háromszög), akkor a két egyenlő oldalt szárnak nevezzük (a különböző oldalt alapnak). Szárnak nevezzük a trapéz egymással nem párhuzamos szemközti oldalpártját is.
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg (2)
száregyenesAz az egyenes, amire a szár illeszkedik.
K E F14 F12 F10
(1)
szelőSíkidom szelője egy olyan egyenes, ami azt legalább két pontban metszi.
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant (1)
szerkesztés
K E F14 F12 F10
(e) Konstruktion construction (2)
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry (4)
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring (1)
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product (4)
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle (3)
szögfelezőA szögfelező félegyenes a szög száraitól egyenlő távolságra lévő, a szögtartományba eső pontoknak a halmaza a síkban.
K E F14 F12 F10
(e) Winkelhalbierende angle bisector (3)
szögfelező egyenesA szögfelező félegyenesre illeszkedő egyenes.
K E F14 F12 F10
winkelhalbierende Gerade angle bisector line (1)
talppontEgy magasságvonal talppontja az a pont, ahol a vonal az oldalegyenest (merőlegesen) metszi.
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot (6)
teljes gráfOlyan gráf, aminek minden pontpárja között vezet él.
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph (2)
tengelyes szimmetriaLd. tengelyes tükrözés.
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry (2)
tér kitöltése
K E F14 F12 F10
(1)
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume (1)
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry (10)
természetes szám0; 1; 2; 3; ...
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number (2)
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area (6)
tetraéderOlyan test, aminek 4 lapja van. Szabályos tetraéder: ld. szabályos test.
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron (4)
tisztán periodikus
K E F14 F12 F10
(1)
tizedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
(1)
tompaszög90 foknál nagyobb, 180 foknál kisebb szög.
K E F14 F12 F10
stumpfer Winkel obtuse angle (1)
többszörösEgy valós szám többszörösei azok a számok, amiket úgy kapunk, hogy megszorozzuk a számot egy tetszőleges egész számmal. A nulla így minden számnak többszöröse.
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier (1)
transzformációPonthalmaz -> ponthalmaz függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation (6)
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry (1)
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation (1)
tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Spiegelung reflection (2)
útHa egy gráfban egy sétában nem szerepel kétszer ugyanaz a pont, akkor a séta egy út.
K E F14 F12 F10
(r) Weg path (1)
üres gráfOlyan gráf, aminek nincs éle (minden pontjának fokszáma nulla).
K E F14 F12 F10
kantenloser Graph order-zero graph (1)
üres halmazOlyan halmaz, aminek egyetlen eleme sincsen.
K E F14 F12 F10
leere Menge empty set (1)
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number (5)
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory (2)
véges halmazVéges a halmaz, aminek számossága egy természetes szám, vagyis nem végtelen elemből áll.
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set (1)
végtelen halmazOlyan halmaz, aminek számossága végtelen (végtelen sok elemből áll). Ld (nem) megszámlálhatóan végtelen.
K E F14 F12 F10
unendliche Menge infinite set (2)


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN